Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie.

Data publikacji strony internetowej: 2008-07-04. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-04.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-14. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-10-04.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Bartoszewicz, zsp3@zyrardow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 46 855 35 45. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Obiekt usytuowany jest na obrzeżach miasta Żyrardowa w sąsiedztwie obiektu sportowego AQUA. Szkoła mieści sie w dwóch budynkach. Budynek szkoły przy ul. J. Kacperskiej jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Drugi budynek mieści się przy ul. Parkingowej 34 - nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych - brak podjazdu, łazienek i oznaczeń dla osób niepełnosprawnych; budynek parterowy.

Do szkoły można dojechać korzystając z własnego środka komunikacji lub komunikacji MZK. Najłatwiej do głównego wejścia do budynku dotrzeć za pośrednictwem chodników okalających obiekt. Nie są one wyposażone w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących. Przed budynkiem szkoły istnieje 10 miejsc parkingowych, które nie są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Korzystają z nich pracownicy szkoły. Po lewej stronie schodów  prowadzących do wejścia głównego ul. J. Kacperskiej 6b znajduje się podjazd dala osób z niepełnosprawnością ruchową bez poręczy. Bezpośrednio po wejściu do budynku znajdujemy się w łączniku z pomieszczeniami szatni. Dalej kierując się w prawą stronę znajdujemy sie w holu głównym, z którego kierując się w lewą stronę dojdziemy do schodów prowadzących na pierwsze i drugie piętro budynku. Obiekt jest wyposażony w windę. Toaleta znajdująca sie na pierwszym piętrze jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wewnątrz budynku przy wejściu głównym znajduje się tablica tyflograficzna. W sekretariacie szkoły jest pętla indukcyjna dla niesłyszących.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a. Wejście na I i II piętro budynku odbywa się za pośrednictwem schodów, których poszczególne stopnie zostały oznaczone kontrastowymi taśmami, tak aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osób z nich korzystających. Drzwi wejściowe do szkoły pozwalają na przejazd wózka inwalidzkiego.

Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników szkoły przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu - tel. +48 46 855 35 45.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-10-04 15:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4147
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-27 15:53:20